นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค


นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขายุธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค รุ่นที่ 6 หมู่เรียน ปรด.5901 (ภาคพิเศษ)
    -  
 

ชื่อ - สกุล นางวิไลพร แก้วสิมมา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สังกัด

แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ถนนคีรีรัฐน์ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท์

ที่ทำงาน  042-811673 กด 0
บ้าน  042-821129
มือถือ 082-8262828 

E - mail

kunnukoongkra@gmail.com

 


ชื่อ - สกุล นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาเลย เขต 2
สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

โทรศัพท์

ที่ทำงาน  042-810905
ที่บ้าน 042-853057
มือถือ 081-380128 

E - mail

sanmahachai9@gmail.com


ชื่อ - สกุล จ่าสิบเอกวสันต์ วรเจริญ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120

โทรศัพท์

ที่ทำงาน  045-756870-1
มือถือ  091-8299814

E - mail

doodump645@gmail.com


ชื่อ - สกุล นายภูเบต ไข่ชัยภูมิ
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
สังกัด

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

โทรศัพท์

ที่ทำงาน 044-132531
มือถือ  095-6128909

E - mail kku.bet@gmail.com

ชื่อ - สกุล นายฐานชน จันทร์เรือง
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรละครเพื่อชุมชนและชีวิต
สังกัด

วิทยาลัยกุมุทาลัย 25/12 ม.5 ถ.เลียบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์

ที่ทำงาน 02-904-5665
มือถือ 096-342-9261

E - mail

sir_tanachon@hotmail.com


ชื่อ - สกุล นายพงศ์ธาดา กีรติเรขา
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไปอำนวยการชั้นต้น
สังกัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท์

ที่ทำงาน 042-834907
มือถือ 080-7498899

E - mail

hs4adh@hotmail.com


ชื่อ - สกุล นายอาวุธ อมรทวีสิน
ตำแหน่ง ผู้จัดการ(ธุรกิจส่วนตัว)
สังกัด

เลขที่ 189 ถ.สถลเชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท์

มือถือ 081-9655123

E - mail

arwut.amontaweesin@gmail.com


ชื่อ - สกุล นางสาวนิลประเสริฐ สยาพรสี
ตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาแม่หญิงลาว
สังกัด

ศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาว บ้านเลขที่สอง เมืองศรีโคตรตะบอง นครหลวงเวียงจันทร์

โทรศัพท์

ที่ทำงาน 856-20-96668666

E - mail

ninpaseuthx@yahoo.com


ชื่อ - สกุล Ms.Valy Vetsaphong
ตำแหน่ง Member of Parliament
สังกัด

Vice President of Loa National Chammber of Commerce and Industry. 53-55 Nongbone Road, Hatsady Village, Chanthabouly Districk, Vientiane Capital Loa PDR.

โทรศัพท์

ที่ทำงาน +85621-215273 
ที่บ้าน +85621-223361
มือถือ +85620-55511084

E - mail

valyvesaphong@hotmail.com


ชื่อ - สกุล นายณสรวง ก้อนวิมล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสะพุง
สังกัด

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

โทรศัพท์

ที่ทำงาน 042-841433
มือถือ 095-6618787

E - mail

Khonvimol@gmail.com


ชื่อ - สกุล นายนพนเรนทร ชัชวาลย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2

โทรศัพท์

ที่ทำงาน 042-842905
มือถือ 082-2292445

E - mail

nopnaren6@gmail.com


ชื่อ - สกุล Ms.Chansoda Phonethip
ตำแหน่ง Party Executive Board Member of Lao Women 's Union
สังกัด

Director General of NCAW- Secretariat, National  Commission  for the  Advancement of Women 29 Chommany  Road, Chommany Village,Xaysetha district, Vientiane Capital, Lao PDR.

โทรศัพท์

ที่ทำงาน +856-21-217612
ที่บ้าน +856-20-5563 9333
มือถือ +856-20-9980 1868

E - mail

Chansoda.laoncaw@ gmail.com


ชื่อ - สกุล Mr. Sithalone SIPHOXAY
ตำแหน่ง

Deputy head of promote investment section in Luangprabang

สังกัด

Department of Planning and Investment of Luangprabang

โทรศัพท์

ที่ทำงาน + 856-71-212331
ที่บ้าน + 856-71-253919
มือถือ + 856-20-56662995

E - mail

toonvan@hotmail.com


ชื่อ - สกุล นายวิไลสัก  สีโคตวงสา
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบริหาร
สังกัด

คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

โทรศัพท์

ที่ทำงาน +85621770173
มือถือ +8562022245472 , 0983199078

E - mail

v.sykhotvongsa@yahoo.com


ชื่อ - สกุล Mr Sisomphet Khanopheth
ตำแหน่ง Deputy Head of Studen Affair Division
สังกัด

The National University of Laos Faculty of Economics and Business Management

โทรศัพท์

ที่ทำงาน 856-21770067
มือถือ 856-2023993388(laos), +0066994655213

E - mail

sisomphet.k@cyberia.la


ชื่อ - สกุล

นางศุภักษิน ไชยสิทธิ์

ตำแหน่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สังกัด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย 042811773

โทรศัพท์

ที่ทำงาน 042-811773
มือถือ 0835000329

E - mail

suphaksin@gmail.com


 
     
- -   - -
สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 0-4283-5224 ถึง 8 ต่อ 5125