นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค


นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขายุธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค รุ่นที่ 5 หมู่เรียน ปรด.5801 (ภาคพิเศษ)
    -  
 

ชื่อ - สกุล นางสาวจิราภรณ์ หล้าฤทธิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 3
สังกัด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

โทรศัพท์

ที่ทำงาน  042-313117
บ้าน 
มือถือ  095-1691895

E - mail

goiart@hotmail.com

 


ชื่อ - สกุล นายพิศณุ คล้ายทิม
ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลภูเรือ
สังกัด

สำนักงานเทศบาลภูเรือ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

โทรศัพท์

ที่ทำงาน  042-899112
มือถือ  098-6636339

        
E - mail

seemind072072@gmail.com


ชื่อ - สกุล นายสุทัต หนูมาก
ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
สังกัด

สำนักงานเทศบาลเมืองเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท์

ที่ทำงาน  042-861316
บ้าน 042-813385
มือถือ  081-2612115

E - mail

 


ชื่อ - สกุล นางสาวฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม อ.วังสะพุง จ.เลย
สังกัด

โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม อ.วังสะพุง จ.เลย

โทรศัพท์

มือถือ  081-9753929

E - mail titapat29@gmail.com

ชื่อ - สกุล นายปะนมสอน หลวงสุวันนะวง
ตำแหน่ง ผู้บริหารวิทยาลัยสอนภิทักลาว
สังกัด

วิทยาลัยสอนภิทักลาว นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว

โทรศัพท์

ที่ทำงาน 856-21316111 
มือถือ 98808898-99 

E - mail

panomsonlsv@gmail.com


 
     
- -   - -
สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 0-4283-5224 ถึง 8 ต่อ 5125