นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค


นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขายุธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค รุ่นที่ 4 หมู่เรียน ปรด.5701
    -  
 

 

 

ชื่อ - สกุล นายสมศักดิ์  สุกเพ็ง
ตำแหน่ง อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สังกัด

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ต.หนองบัว

อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 089-6676936
E - mail

somsak-sukpeng@hotmail.com


ชื่อ - สกุล นายศิวมินทร์  มีคำทอง
ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

(หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์)

สังกัด

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ต.หนองบัว

อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
โทรศัพท์

098-2453889
084-8877515

        
E - mail

gogo_min@hotmail.co.th


ชื่อ - สกุล นายสถิตย์  ถาวงษ์กลาง
ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

สังกัด วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
โทรศัพท์

086-6456066

E - mail

home880@hotmail.co.th


ชื่อ - สกุล นายสุรพงค์  คนสันต์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนเลยบริหารธุรกิจ จ.เลย
สังกัด

วิทยาลัยเทคโนเลยบริหารธุรกิจ จ.เลย

โทรศัพท์ 083-6727873
E - mail KHONSUN1241@gmail.com

ชื่อ - สกุล นายสิทธิพร  เทพจันทรามณีฉาย
ตำแหน่ง ประกอบอาชีพส่วนตัว
สังกัด -
โทรศัพท์

090-9148631

E - mail

a0883111831@gmail.com


ชื่อ - สกุล นายจักรพันธ์  จันทร์หอม
ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ  สาขารัฐศาสตร์
สังกัด

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย

โทรศัพท์

ที่ทำงาน 042-801-203

มือถือ  095-5644056

E - mail

Pukongcane11@gmail.com 


ชื่อ - สกุล Mr. Chaylasy Gnophanxay
ตำแหน่ง

National University of Laos

สังกัด National University of Laos
โทรศัพท์

ที่ทำงาน  856-2077807307
มือถือ  093-9268211

E - mail chaylasy@gmail.com

 

 

ชื่อ - สกุล นายเนติธร  เนติศานนท์
ตำแหน่ง  
สังกัด

สำนักงานเทศบาลเมืองเลย

โทรศัพท์

ที่ทำงาน  042-812647
บ้าน  042-861063
มือถือ  083-3267678

E - mail

netisanon@hotmail.com
netinon@gmail.com

 


ชื่อ - สกุล นายเชษฐ์  สมานมิตร
ตำแหน่ง  
สังกัด

อบต.หนองสวรรค์ อ.เมือง

จ.หนองบัวลำภู
โทรศัพท์

ที่ทำงาน  042-315855
มือถือ  080-4033583
085-4259645

        
E - mail

shed-mit@hotmail.com


ชื่อ - สกุล นายภูมินทร์  แสนเจริญสุข
ตำแหน่ง  
สังกัด

เทศบาลตำบลกุดดู่ อ.โนนสัง

จ.หนองบัวลำภู
โทรศัพท์

ที่ทำงาน  042-356124
มือถือ  084-7858287
089-6179009

        
E - mail

Pay_016@hotmail.com


ชื่อ - สกุล นางกานต์ธิดา  แก้วอาษา
ตำแหน่ง  
สังกัด

กานต์ธิดา คลินิก ต.นาดอกคำ

อ.นาด้วง จ.เลย
โทรศัพท์

บ้าน  042-074067

มือถือ  090-5234799
E - mail daratip201969@gmail.com

ชื่อ - สกุล นายชัยรัต  สุทนต์
ตำแหน่ง  
สังกัด

สำนักงานเอไอเอ คุณชัยรัต

ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
โทรศัพท์

ที่ทำงาน  042-812914
มือถือ  084-7935995

E - mail

่thonthat@gmail.com


ชื่อ - สกุล นายมนตรี  ผิวกลม
ตำแหน่ง  
สังกัด

บริษัทตระกูลเศรษฐี อ.วังสะพุง

จ.เลย
โทรศัพท์

มือถือ  081-2617500

E - mail

 


 
     
- -   - -
สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 0-4283-5224 ถึง 8 ต่อ 5125