นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค


นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขายุธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค รุ่นที่ 2 หมู่เรียน ปรด.4901
    -  
 

รหัสประจำตัว
499911102

ชื่อ - สกุล นายพัฒนา นุศรีอัน
ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
สังกัด สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ บ้าน 0-4391-5062
ที่ทำงาน 0-4322-2154, 0-4327-0134
มือถือ 0-1974-0757
E - mail

-


รหัสประจำตัว
499911103
ชื่อ - สกุล นายผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 6
สังกัด โรงพยาบาลขอนแก่น
โทรศัพท์ สำนักงาน
บ้าน
มือถือ
E - mail

-


รหัสประจำตัว
499911104
ชื่อ - สกุล นายธำรง แผนสมบูรณ์
ตำแหน่ง หัวหน้าวนอุทยาน
สังกัด วนอุทยานผางาม กิ่งอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
โทรศัพท์

บ้าน -
สำนักงาน -
มือถือ 0-9842-4291

E - mail

-


รหัสประจำตัว 499911105
ชื่อ - สกุล นางสาวสุภัทรา สามัง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สังกัด สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ บ้าน 0-4381-1879
ที่ทำงาน 0-4381-2115
มือถือ 0-1739-7505
E - mail

K_SAMUNG@YAHOO.COM


รหัสประจำตัว 499911106
ชื่อ - สกุล นายธนวัฒน์ จอมประเสริฐ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ บ้าน 0-5541-6379
ที่ทำงาน 0-5541-1096 ต่อ 1642
มือถือ 0-1785-9678, 0-1888-5790
E - mail

่jomprasert@hotmail.com


รหัสประจำตัว 499911108
ชื่อ - สกุล นายสุวิทย์ รัตนปัญญา
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
โทรศัพท์ บ้าน 0-4235-9087
ที่ทำงาน 0-4235-9125
มือถือ 0-1047-1950
E - mail

-


รหัสประจำตัว 499911110
ชื่อ - สกุล นางพนารัตน์ เดชกุลทอง
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โทรศัพท์ บ้าน -
ที่ทำงาน 0-4481-5117
มือถือ 0-9717-6656
E - mail

panarat222@hotmail.com


รหัสประจำตัว
499911111

ชื่อ - สกุล นายสิทธกร อ้วนศิริ
ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
โทรศัพท์ บ้าน 0-4286-1402, 0-4288-7556, 0-4283-4349
ที่ทำงาน 0-4286-1702, 0-4286-1574, 0-4286-1575
มือถือ 0-1799-3743, 0-1262-8546
E - mail

-


รหัสประจำตัว 499911112
ชื่อ - สกุล ดาบตำรวจมงคล มูลพงษ์
ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่
สังกัด สถานีตำรวจทางหลวงสกลนคร
โทรศัพท์ บ้าน -
ที่ทำงาน 0-4271-1467
มือถือ 0-9843-5502
E - mail

-


รหัสประจำตัว 499911114
ชื่อ - สกุล นางสาวสุมณฑา ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย
โทรศัพท์ บ้าน 0-4281-1914
ที่ทำงาน 0-4281-1290
มือถือ 0-9575-5197
E - mail

-


รหัสประจำตัว 499911117
ชื่อ - สกุล นายทัศนา กุลัตถ์นาม
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทรศัพท์ บ้าน 0-4281-4203
ที่ทำงาน 0-4283-5231
มือถือ 0-1717-7669
E - mail

Loei@m-industry.go.th


รหัสประจำตัว 499911118
ชื่อ - สกุล นายกฤษณพจน์ ศรีทารัง
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทรศัพท์ บ้าน -
ที่ทำงาน 0-4283-5224-8 ต่อ 0
มือถือ 0-1872-1845
E - mail

-


รหัสประจำตัว 499911119
ชื่อ - สกุล นายประมุข ศรีชัยวงศ์
ตำแหน่ง สัตวแพทย์
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนากลาง
โทรศัพท์ บ้าน 0-4236-3173
ที่ทำงาน 0-4235-9252
มือถือ 0-1974-5577
E - mail

-


รหัสประจำตัว 499911120

ชื่อ - สกุล นางสุภัตรา ภาสองชั้น
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด โรงเรียน
โทรศัพท์ บ้าน -
ที่ทำงาน -
มือถือ 0-1729-9490
E - mail

-


รหัสประจำตัว 499911121
ชื่อ - สกุล นายเสริมศักดิ์ ช่วยอุปการ
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โทรศัพท์ บ้าน 0-4484-8507
ที่ทำงาน 0-4481-5111
มือถือ 0-1392-1127
E - mail

-


รหัสประจำตัว 499911122
ชื่อ - สกุล นายบุญชม ศรีหาราช
ตำแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชา
สังกัด มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศลาว
โทรศัพท์

บ้าน
ที่ทำงาน
มือถือ
083-1430828

E - mail

-


รหัสประจำตัว
499911123

ชื่อ - สกุล นายเกศแก้ว ศรีหาราช
ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
สังกัด นครหลวงเวียงจันทร์
โทรศัพท์ -
E - mail sihalath@laotel.com


 
     
- -   - -
สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 0-4283-5224 ถึง 8 ต่อ 5125