นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค


นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขายุธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค รุ่นที่ 1หมู่เรียน ปรด.4801
 
    -  
 

ระหัสประจำตัว 489911101

  นายกันตภณ ไวโสภา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทรศัพท์ สำนักงาน 0-4283-5224 ถึง 8 ต่อ 0
บ้าน 0-4283-4218
มือถือ 0-1320-8668, 0-1872-9352
E - mail

kantabhon@lru.ac.th
kantabhon@thaimail.com
waisobha_2@yahoo.com


ระหัสประจำตัว 489911102
  นางกัลยาณี โกมาสถิตย์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
สังกัด โรงเรียนเมืองเลย
โทรศัพท์ สำนักงาน 0-4281-1585, 0-4281-3079
บ้าน 0-4281-2118
มือถือ 0-9944-2920
E - mail

kallayanee2005@yahoo.com


ระหัสประจำตัว 489911104
  นางสาวชมภูนาฎ ชมภูพันธ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานาฏศิลป์
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทรศัพท์ มือถือ 0-1873-8766
E - mail

deviangeae@hotmail.com
chompunat@yahoo.com


ระหัสประจำตัว 489911106
  นายบรรจบ โชติชัย
ตำแหน่ง อาจารย์ผูสอน
สังกัด มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย (วิทยาเขตศรีล้านช้าง)
โทรศัพท์ บ้าน 0-4283-0434
มือถือ 0-4600-5259
E - mail

-


ระหัสประจำตัว 489911109
  ว่าที่ พันตรีณัฏฐพล ตันมิ่ง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด โรงเรียนเลยพิทยาคม
โทรศัพท์ บ้าน 0-4283-3120
มือถือ 0-1965-0123
E - mail

tunming.su@chaiyo.com


ระหัสประจำตัว 489911110
  ผศ.นัยนา อรรจนาทร
ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทรศัพท์ บ้าน 0-4283-4310
มือถือ 0-7213-7157
E - mail

ajanatorn@yahoo.com


ระหัสประจำตัว 489911111
  นายบุญวัฒน์ บุญทะวงศ์
ตำแหน่ง ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทรศัพท์ บ้าน 0-4286-1462
มือถือ 0-9937-8617
E - mail

boon@lru.ac.th


ระหัสประจำตัว 489911113
  พระสุริยา มาตย์คำ
-
วัดป่าหลักเมืองแสงธรรม
โทรศัพท์ มือถือ 0-9618-2059
E - mail

-


ระหัสประจำตัว 489911114
  นางปานฤทัย พุทธทองศรี
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเคมี
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทรศัพท์ มือถือ 0-1054-1801
E - mail

aom_b@yahoo.com


ระหัสประจำตัว 489911115
  นางสาวพรกมล ระหาญนอก
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทรศัพท์ มือถือ 0-1471-3835
E - mail

prahgnnok@yahoo.com


ระหัสประจำตัว 489911116
  พระครูอรัญ เขตพิทักษ์
 
วัดอรัญญาวาส
โทรศัพท์ มือถือ 0-9276-3084
E - mail

-


ระหัสประจำตัว 489911117
  นายเพชรตะบอง ไพศูนย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
สังกัด ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเชียงคาน
โทรศัพท์ สำนักงาน 0-4282-1580 แฟ็ก 0-4282-1603
บ้าน 0-4282-1495
มือถือ 0-1873-4982
E - mail

pepaisoon@thaimail.com
pettabong@yahoo.com


ระหัสประจำตัว 489911118
  นายภิชา ผลเรือง
ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอนาด้วง
สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอนาด้วง
โทรศัพท์ สำนักงาน 0-4288-7153
บ้าน 0-4284-1585
มือถือ 0-1471-0204
E - mail

Bhichadeu@yahoo.com
Phonruang.pr@chaiyo.com


ระหัสประจำตัว 489911121
  นายวรพจน์ อาษารัฐ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาพลศึกษา
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทรศัพท์ มือถือ 0-1873-8211,0-6983-4910
E - mail

Peak_w2001@yahoo.com
Peak@lru.ac.th
Peak.w@ chaiyo.com


ระหัสประจำตัว 489911122
  นายสุรศักดิ์ ราษี
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการก่อสร้าง
สังกัด วิทยาลัยเทคนิคเลย
โทรศัพท์ บ้าน 0-4281-4721
มือถือ 0-9841-8408
E - mail

surasakrasee@yahoo.com


ระหัสประจำตัว 489911123
  นายสุริยา บรรพลา
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายภูมิปัญญท้องถิ่น
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทรศัพท์ มือถือ 0-1369-5603
E - mail

-


ระหัสประจำตัว 489911124
  นางสุภาวดี สำราญ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทรศัพท์ มือถือ 0-1886-5360
E - mail

Pokeawnoy@chaiyo.com


ระหัสประจำตัว 489911126
  ว่าที่ ร้อยตรี สมปอง วิมาโร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
สังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเลย
โทรศัพท์ สำนักงาน0-4281-2657
มือถือ 0-9840-8843
E - mail

wimarosompong@thai.com
s_wimaro@yahoo.com


ระหัสประจำตัว 489911127
  นายสุรินทร์ แก้วชูฟอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สังกัด โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย
โทรศัพท์ บ้าน 0-4288-9085
มือถือ 0-1873-9433
E - mail

-


ระหัสประจำตัว 489911128
  นางสุนันทา แก้วพันธ์ช่วง
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด โรงเรียนศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
โทรศัพท์ บ้าน 0-4281-8160
E - mail

kaewphanohuang@yahoo.com


ระหัสประจำตัว 489911129
  นางสาวสุดารัตน์ กัลยา
ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงเรียน
ผู้จัดการธุรกิจเสื้อผ้านำเข้า
สังกัด กัลยามิวสิคแดนซ์ แอนด์ อิงลิช สคูล (เลย)
ร้าน W+PLUS HAN FEISE NEW YORK (กรุงเทพฯ)
โทรศัพท์ บ้าน 0-4284-4069
,มือถือ 0-6042-6555, 0-5745-9959
E - mail

candyartist@hotmail.com


ระหัสประจำตัว 489911130
  นางอ้อยฤดี สันทร
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด โรงเรียนจันทวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ สำนักงาน0-4333-0381
มือถือ 0-6850-2139
E - mail

oirudee@yahoo.co.th


ระหัสประจำตัว 489911131
  นางสาวอร่ามศรี ชูศรี
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาพลศึกษา
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทรศัพท์ บ้าน 0-4281-4609
มือถือ 0-9990-6678
E - mail

chaangchoo@yahoo.com


ระหัสประจำตัว 489911133
  นายนิตย์ คงธนนันทิกุล
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โทรศัพท์ ที่บ้าน 0-4481-6829
ที่ทำงาน 0-4481-5117-8
มือถือ 0-9286-3133
E - mail

-


ระหัสประจำตัว 489911134
  นางวรรณพร ธีรานนท์
ตำแหน่ง ผู้จัดการเพชรนาวัง
สังกัด บริษัท เพชรนาวัง จำกัด
โทรศัพท์ ที่บ้าน 0-4236-3236
ที่ทำงาน 0-4236-3238
มือถือ 0-1117-9581
E - mail

-


 

 
- -   - -
สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 0-4283-5224 ถึง 8 ต่อ 5125