อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
 


 

คณะกรรมการประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา บรรพลา

กรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี

กรรมการและเลขานุการ

 


 


 

 

 

 

 

     
     
     
     
     
     
     
 
-  
- - - - -สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000