อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
 


 

คณะกรรมการประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา บรรพลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ สุวัณณศรีย์


ดร.พรกมล ระหาญนอก

 

 

 

 

 

     
 
-  
- - - - -สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000