แนวการสอน ของสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Best view size at 800x600 pixels
หน้าหลักสถาบัน
           
 
 
 
 
 
 
แนวการสอน ของสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ลำดับที่
หมู่เรียน ปรด. 4801 ภาคเรียนที่ 1/2548
1
1517101 รายวิชาทฤษฎีโลกาภิวัตน์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดาวโหลดข้อมูล
2
2507501 รายวิชาปรัชญาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
ดาวโหลดข้อมูล
3
4127001 รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
ดาวโหลดข้อมูล
ลำดับที่
หมู่เรียน ปรด. 4801 ภาคเรียนที่ 2/2548
1
2537202 รายวิชาบริบทและแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
ดาวโหลดข้อมูล
2
2507502 รายวิชาการวิจัยและพัฒนา
ดาวโหลดข้อมูล
3
2507503 รายวิชาสถิติชั้นสูงเพื่อการวิจัย
ดาวโหลดข้อมูล
4
1557001 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
ดาวโหลดข้อมูล
ลำดับที่
หมู่เรียน ปรด. 4801 ภาคเรียนที่ 3/2548
1
2537903 รายวิชาการจัดสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดาวโหลดข้อมูล
ลำดับที่
หมู่เรียน ปรด. 4801 ภาคเรียนที่ 1/2549
1
2527504 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ดาวโหลดข้อมูล
2
2527906 สัมมาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ดาวโหลดข้อมูล
ลำดับที่
หมู่เรียน ปรด. 4901 ภาคเรียนที่ 1/2549
1
1517101 รายวิชาทฤษฎีโลกาภิวัตน์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดาวโหลดข้อมูล
2
2507501 รายวิชาปรัชญาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
ดาวโหลดข้อมูล
3
4127001 รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
ดาวโหลดข้อมูล