ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

ปรัชญาของสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ความรู้ คู่คุณธรรม นำการพัฒนา

 

วิสัยทัศน์

ผลิตดุษฎีบัณฑิต เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา บูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่สากล

 

พันธกิจ

1.ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเป็นผู้นำการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
2.สร้างนักวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
3.ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรในท้องถิ่น เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับท้องถิ่นและภูมิภาค
4.ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและภูมิภาคอื่นๆ
5.สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและภูมิภาคอื่นๆ

 

ยุทธศาสตร์

1.ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
2.สร้างนักวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
3.การสร้างความร่วมมือ กับหน่วยงาน องค์กรท้องถิ่น ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา และเชื่อมโยงกับนานาชาติ
4.เผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล