กิจกรรมการเรียนการสอน


กิจกรรมการเรียนการสอน

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการปริญญาเอก
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 1/2548
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ในการบรรยายของ ดร.สุวิทย์ คุณกิตติ

กิจกรรมการศึกษาดูงาน
ภาพการศึกษาดูงานที่สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง และศูนย์วิจัยพหลักษณ์ ลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาพการศึกษาดูงานของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
ภาพการศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา และลงนามความร่วมมือที่ประเทศเวียตนาม

กิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ
ภาพกิจกรรมการสัมมนาการวิจัยบูรณาการ
ภาพกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาลุ่มน้ำโขง (16 ก.ย. 48) ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภาพพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มรภ.เลย กับ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ขอนแก่น และมรภ.เลย กับ สถาบันความร่วมมือ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
ภาพกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ลุ่มแม่น้ำโขง : วิกฤต การพัฒนา และทางออก" ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2549 ณ ห้องประชุม โรงแรมรอยัล แม่โขงหนองคาย
ภาพกิจกรรมการ ประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค สู่หลักสูตรนานาชาติ
(6 กุมภาพันธ์ 2549) ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ภาพกิจกรรมการ»ÃЪØÁÊÑÁÁ¹Ò¹ÒªÒµÔ An International Seminar on Strategies for
the Collaborative Research among the GMS Universities 6th - 8th December 2006 Loei Rajabhat University

กิจกรรมการเสริมศักยภาพของนักศึกษา
ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Research Camp (17-19 ม.ค. 49) ณ ห้องประชุมทับทิม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตบ้านนาดอกไม้อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา Pre - Proposal (6 - 7 กุมภาพันธ์ 2549) ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานภาคสนามใน สปป.ลาว ( 8 ก.พ. 49 ) ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาปริญาเอก (7 มิ.ย. 49) ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Pre-Proposal (3 มีนาคม550)

ณ ห้องประชุมเพชรจรัสและห้องลักษณะงานอารคารภูคำ มหาวิทยาราชภัฏเลย

 

ภาพกิจกรรมการสัมนาเพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 4 โครงการ วันที่ 4 มีนาคม 2550 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


กิจกรรมการลงภาคสนามในต่างประเทศ
ภาพกิจกรรมการลงภาคสนามปฏิบัติการเก็บข้อมูลในสปป.ลาว (8 ม.ค. 49)

ภาพกิจกรรมการลงภาคสนามปฏิบัติการเก็บข้อมูลที่แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว (ระหว่างวันที่ 8 - 15 เมษายน 2549)


กิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนากระบวนการอนุรักษ์พิธีกรรม เลี้ยงเจ้าบ้านไทดำ
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนากระบวนการประยุกต์การเล่นพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ภาพกิจกรรมโครงการผลิตและจัดรายการวิทยุชุมชน
ภาพกิจกรรมโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์นวดหน้าจากขมิ้นชัน
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชมอบรมทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้าน (ภาษาลาว) ระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน 2549

 

โครงการปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 5125 แฟ็ก. 0-4281-1663 Email..