Username : *
Password : *

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

แนวปฏิบัติในการขอสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

 

หลังจากนักศึกษาสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์แล้วต้องปฏิบัติดังนี้

  1. แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบ
  2. ส่งฉบับที่แก้ไขแล้วให้คณะกรรมการที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องพร้องลงนามให้ตรวจรูปแบบและบทคัดย่อ
  3. ส่งตรวจรูปแบบและบทคัดย่อ (ใช้ บว.10 และ บว.11)
  4. ตีพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์หรือบางส่วนของดุษฎีนิพนธ์ในวารสารทางวิชาการที่มี Peer Review (ต้องส่งหลักฐาน เมื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษา)
  5. ส่งหลักฐานขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ดังนี้
    5.1 วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จำนวน 1 ชุด
    5.2 แผ่น CD Rom ซึ่งเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับและแบบรายงานสรุปจำนวน 2 ชุด
    5.3 บทคัดย่อภาษาไทยจำนวน 1 ชุด
    5.4 บทคัดย่อภาษาอังกฤษจำนวน 1 ชุด (ให้ส่งฉบับที่ตรวจสอบแล้ว)
    5.5 รูปถ่ายสวมชุดครุย ขนาดจำนวน 1 นิ้ว 7 รูป
    5.6 แบบรายงานสรุปผลการวิจัย (แบบ บว.12) จำนวน 3 ชุด
    5.7 ประวัติผู้สำเร็จการศึกษา (แบบ บว.002) จำนวน 2 ชุด
    5.8 หลักฐานการตีพิมพ์ลงในวารสารจำนวน 1 ชุด (ถ้าตีพิมพ์หลายแห่งต้องส่งหลักฐานทุกแห่ง)
  6. เมื่อได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว สามารถขอ Transcript และหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา
  7. ส่งดุษฎีนิพนธ์ที่เข้าเล่ม (ปกแข็งสีดำ) แล้ว ที่บัณฑิตวิทยาลัย
  

 

 
       
http://www.rds.phd.lru.ac.th
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 5125 โทรสาร 0-4281-1663