รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ  อินทร์อุดม
 
             
             
             
   
ภาระการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของรองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ  อินทร์อุดม
 
       
 
  ที่
ชื่อ-สกุล
ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง
ปีที่อนุมัติ
1
น.ส.ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษาในประเทศไทและสปป.ลาว
2551
2
ว่าที่พันตรีณัฏฐพล ตันมิ่ง
การวิจัยและพัฒนาสารสนเทศ เชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกในประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2551
 
       
             
 
 
 
 
             
             
 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-835234-8 ต่อ 45125
http://www.rds.phd.lru.ac.th