ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา บรรพลา
     
     
     
   
ภาระการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของ ดร.สุริยา บรรพลา
   
 
  ที่
ชื่อ - สกุล
ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง
ปีที่อนุมัติ
1
พระครูวิชัยคุณวัตร  ชาสมบัติ
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเด็กนักเรียนในโรงเรียนตามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน
2557
   
     
     
     
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-835234-8 ต่อ 45125
http://www.rds.phd.lru.ac.th