ดร.สุกิจ  ขอเชื้อกลาง
 
             
             
             
   
ภาระการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของ ดร.สุกิจ  ขอเชื้อกลาง
 
       
 
  ที่
ชื่อ-สกุล
ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง
ปีที่อนุมัติ
1
นายธนวัฒน์ จอมประเสริฐ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการถ่ายโอน กรณีศึกษาไทย-ลาว
2551
2
นายเกศแก้ว ศรีหาราช
การพัฒนารูปแบบการปกครองท้องถิ่นสู่การเป็นเทศบาลนครหลวงเวียงจันทน์ โดยผ่านกระบวนการศึกษาจากประเทศไทย
2551
 
       
             
 
 
 
 
             
             
 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-835234-8 ต่อ 45125
http://www.rds.phd.lru.ac.th