รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  สิมารักษ์
 
             
             
             
   
ภาระการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของรองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  สิมารักษ์
 
       
 
  ที่
ชื่อ-สกุล
ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง
ปีที่อนุมัติ
1
นางพนารัตน์ เดชกุลทอง
การวิจัยและพัฒนากระบวนการทอผ้าพื้นบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษาในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2551
2
น.ส.พรกมล ระหาญนอก
การพัฒนารูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจซอร์ฟแวร์ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2551
3
นางปานฤทัย พุทธทองศรี
วิจัยและพัฒนากระบวนการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีจากกระชายดำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2551
4
นางสุภาวดี สำราญ
การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตน้ำผักสะทอนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2551
 
       
             
 
 
 
 
             
             
 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-835234-8 ต่อ 45125
http://www.rds.phd.lru.ac.th