ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิทย์  กุลโรจนภัทร
 
             
             
             
   
ภาระการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิทย์  กุลโรจนภัทร
 
       
 
  ที่
ชื่อ-สกุล
ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง
ปีที่อนุมัติ
1
นายสุรินทร์ แก้วชูฟอง
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยและลาว : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยปากคาน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2551
 
       
             
 
 
 
 
             
             
 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-835234-8 ต่อ 45125
http://www.rds.phd.lru.ac.th