ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา  สุขประเสริฐ
     
     
     
   
ภาระการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา  สุขประเสริฐ
   
 
  ที่
ชื่อ - สกุล
ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง
ปีที่อนุมัติ
1
น.ส.ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษาในประเทศไทและสปป.ลาว
2551
2
นายบุญวัฒน์ บุญทะวงศ์
รูปแบบการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
2551
   
     
     
     
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-835234-8 ต่อ 45125
http://www.rds.phd.lru.ac.th