รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  สายแสง
 
             
             
             
   
ภาระการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของรองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  สายแสง
 
       
 
  ที่
ชื่อ-สกุล
ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง
ปีที่อนุมัติ
1
นายกฤษณพจน์ ศรีทารัง
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจากนิทานพื้นบ้านไทย-ลาว
2551
2
นายเพชรตะบอง ไพศูนย์
ไทดำในอนุภาคลุ่มน้ำโขง : การปรับตัวและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2551
3
นางสาวอร่ามศรี ชูศรี
การนวดแผนโบราณในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : การดำรงอยู่และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2551
 
       
             
 
 
 
 
             
             
 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-835234-8 ต่อ 45125
http://www.rds.phd.lru.ac.th