ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิรา  ผลงาม
     
     
     
   
ภาระการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิรา  ผลงาม
   
 
  ที่
ชื่อ - สกุล
ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง
ปีที่อนุมัติ
1
นางพนารัตน์ เดชกุลทอง
การวิจัยและพัฒนากระบวนการทอผ้าพื้นบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษาในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2551
2
ผศ.นัยนา  อรรจนาทร
การวิจัยและพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดประชาชนในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : กรณีศึกษาในจังหวัดเลยและในหลวงพระบาง
2551
3
น.ส.พรกมล  ระหาญนอก
การพัฒนารูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจซอร์ฟแวร์ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2551
4
นายกฤษณพจน์ ศรีทารัง
การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจากนิทานพื้นบ้านไทย-ลาว
2551
5
น.ส.อร่ามศรี  ชูศรี
การนวดแผนโบราณในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : การดำรงอยู่และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2551
6
นางนิวา อ้วนศิริ
การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน : กรณีศึกษาในบ้านแสงเจริญ ตำบลนาด้วง อำเภอ นาด้วง จังหวัดเลย
2557
7
นายประสิทธิ์ วิชัย
การวิจัยและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษาในชุมชนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง               จังหวัดพิษณุโลก
2557
8
พระครูวิชัยคุณวัตร ชาสมบัติ
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเด็กนักเรียนในโรงเรียนตามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน
2557
9
พ.อ.สุจิรชัย มหาธรรม
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยของนักศึกษาวิชาทหารในจังหวัดเลย
2557
10
พระอนุสรณ์ โสภาบุตร
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเลย
2557
11
นายภควรรณ ปัทมสุวรรณ
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดชัยภูมิ : กรณีศึกษามอหินขาว
2557
12

นางเครือวัลย์ มาลาศรี

การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาในชมรมผู้สูงอายุตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
2557
13
นางสุดาพร คมทะวง
การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2557
   
     
     
     
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-835234-8 ต่อ 45125
http://www.rds.phd.lru.ac.th