ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี
     
     
     
   
ภาระการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของ ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี
   
 
  ที่
ชื่อ - สกุล
ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง
ปีที่อนุมัติ
1
นางนิวา อ้วนศิริ
การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน : กรณีศึกษาในบ้านแสงเจริญ ตำบลนาด้วง อำเภอ นาด้วง จังหวัดเลย
2557
2
นายประสิทธิ์ วิชัย
การวิจัยและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษาในชุมชนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง               จังหวัดพิษณุโลก
2557
3
พ.อ.สุจิรชัย มหาธรรม
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเด็กนักเรียนในโรงเรียนตามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน
2557
4
พระอนุสรณ์ โสภาบุตร
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเลย
2557
5
นายภรรควรรณ ปัทมสุวรรณ
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดชัยภูมิ : กรณีศึกษามอหินขาว
2557
6
นางเครือวัลย์ มาลาศรี
การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาในชมรมผู้สูงอายุตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
2557
7
นางสุดาพร คมทะวง
การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2557
   
     
     
     
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-835234-8 ต่อ 45125
http://www.rds.phd.lru.ac.th