ดร.เกรียงศักดิ์  สร้อยสุวรรณ
     
     
     
   
ภาระการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของ ดร.เกรียงศักดิ์  สร้อยสุวรรณ
   
 
  ที่
ชื่อ - สกุล
ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง
ปีที่อนุมัติ
1
นายสุรินทร์ แก้วชูฟอง
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยและลาว : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยปากคาน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2551
2
นายธนวัฒน์ จอมประเสริฐ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการถ่ายโอน กรณีศึกษาไทย-ลาว
2551
3
นายเกศแก้ว ศรีหาราช
การพัฒนารูปแบบการปกครองท้องถิ่นสู่การเป็นเทศบาลนครหลวงเวียงจันทน์ โดยผ่านกระบวนการศึกษาจากประเทศไทย
2551
   
     
     
     
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-835234-8 ต่อ 45125
http://www.rds.phd.lru.ac.th