ดร.เกรียงศักดิ์  สร้อยสุวรรณ
     
     
     
   
ภาระการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของ ดร.เกรียงศักดิ์  สร้อยสุวรรณ
   
 
  ที่
ชื่อ - สกุล
ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง
ปีที่อนุมัติ
1
นางสุภาวดี สำราญ
การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตน้ำผักสะทอนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2551
2
นางปานฤทัย พุทธทองศรี
วิจัยและพัฒนากระบวนการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีจากกระชายดำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาประเทศไทยและสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว
2551
   
     
     
     
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-835234-8 ต่อ 45125
http://www.rds.phd.lru.ac.th