ดร.ชมพูนุท  วราศิระ
     
     
     
   
ภาระการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของ ดร.ชมพูนุท  วราศิระ
   
 
  ที่
ชื่อ - สกุล
ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง
ปีที่อนุมัติ
1
นายเพชรตะบอง  ไพศูนย์
ไทดำในอนุภาคลุ่มน้ำโขง : การปรับตัวและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2551
   
     
     
     
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-835234-8 ต่อ 45125
http://www.rds.phd.lru.ac.th