ดร.อุมารินทร์  ตุลารักษ์
 
             
             
             
   
ภาระการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของ ดร.อุมารินทร์  ตุลารักษ์
 
       
 
  ที่
ชื่อ-สกุล
ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง
ปีที่อนุมัติ
1
นางอ้อยฤดี สันทร
ไทญ้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : การปรับเปลี่ยนและดำรงอัตลักษณ์ของไทญ้อ ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2551
2
นายเพชรตะบอง ไพศูนย์
ไทดำในอนุภาคลุ่มน้ำโขง : การปรับตัวและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2551
3 น.ส.อ้อยฤดี สันทร ไทญ้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : การปรับเปลี่ยนและการดำรงอัตลักษณ์ของไทญ้อในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2552
       
       
       
       

 

 
       
             
 
 
 
 
             
             
 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-835234-8 ต่อ 45125
http://www.rds.phd.lru.ac.th