สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 
 
อาจารย์บัณฑิตพิเศษ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
ที่
      ชื่อ
  นามสกุล
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1
ดร.สุภาวดี กิตติโพวานนท์ ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา)  
2
รศ.ดร.ภมร ขันธะหัตถ์ ศศ.ด. (พัฒนศาสตร์)  
3
ดร.รังสรรค์ สิงหเลิิศ ศศ.ด. (ประชา่กร)  
4
ดร.ประจักร ผลเรือง ศศ.ด. (พัฒนศาสตร์)  
5
ดร.สมเกียรติ แพทย์คุณ ศศ.ด. (พัฒนศาสตร์)  
6
ศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ Ph.D. (Philosophy)  
7
ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว Ph.D. (Hydrology)  
8
ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี Ph.D. (Dev.Ed)  
9
รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล Ph.D. (Sociocultural Anthrology)  
10
รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ Ph.D. (Animal Philosophy)  
11
ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)  
12
ดร.ปรีชา อุยตระกูล Ph.D. (Humanities)  
13
ผศ.ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
14
ผศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์ Ph.D. (International Education)  
15
รศ.ดร.สุรัตน์ เมธีกุล Ph.D. (Political Science)  
16
ศ.ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์ Ph.D. (Philosophy)  
17
ผศ.ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส Ph.D. (สังคมศึกษา)  
18
ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ Doctor of Public Health (Dr. P.H.)  
19
ศ.ดร.เดือน คำดี Ph.D. (Arts)  
20
รศ.ดร.สนม ครุฑเมือง กศ.ด. (การศึกษาดุษฎีบัณฑิต)  
21
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ป.เอก ด้านกฎหมายมหาชน  
22
รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ Ed.D. (Candidate)  
23
รศ.บำรุง สุขพรรณ์ สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาชน)  
24
ดร.อรัญ จันทร์ลุน Ph.D. ( Veterinary Medicine)  
25
Dr.Phouphet Kyophilavong Doctorate in Economics  
26
ศ.ดร.วรเดช จันทรศร Ph.D. (Public Administration)  
27
ดร.ยี่หล่อ จื่อตู้ปลา ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
28
ดร.ธีระ นุชเปี่ยม Ph.D. (International Relation)  
29
รศ.ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)  
30
รศ.ดร.แสงจันทร์ ศรีประเสริฐ กจ.ด. (การจัดการดุษฎีบัณฑิต)  
31
รศ.ดร.ประจักษ์ สายแสง Ed.D. (Education Administration)  
32
รศ.อุดม บัวศรี M.A. (Philosophy)  
33
รศ.ดร.วชิระ อินทร์อุดม กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
34
ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์ ปรด. (ไทศึกษา)  
35
ผศ.ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร Ph.D. (Meas and Eval)  
36
รศ.ดร.มาลี ไชยเสนา ศศ.ด. (พัฒนศาสตร์)  
37
ดร.วิภาดา วัฒนนามกุล ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)  
38
รศ.สุทธิชัย ยังสุข พธ.ม. (สาขาปรัชญา)  
39
ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ Ph.D. (Education Administration)  
40
ผศ.ดร.กิ่งแก้ว ปะติตังโข Ph.D. (Library and Information Science)  
41
ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
42
ผศ.ดร.อมร สุวรรณนิมิต ศศ.ด. (ศิลศาสตรดุษฎีบัณฑิต)  
43
รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ Ph.D. ( มานุษยวิทยา)  
44
รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี Ed.D.  
45
ดร.ขจรศักดิ์ จัยวัฒน์ วศ.ด. (วนศาสตร์)  
46
ผศ.ดร.ภานุวัฒน์ ภักดีวงศ์ ค.ด. (พัฒนศึกษา)  
47
ดร.สุกิจ ขอเชื้อกลาง Doctor of Business Administration  
48
รศ.ดร.เปรื่อง จันดา ศศ.ด. (บริหารการศึกษา)  
49
รศ.ดร.ปรีชา ประเทพา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
50
รศ.ดร.จรัส สว่างทัพ Ph.D. (Animal Nutrition)  
51
ดร.นฤมล สมคุณา Ph.D (Veterinary Microbiology)  
52
รศ.ดร.เอื้อมพร
ทองกระจาย
ศศ.ด. (พัฒนศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
         
 
www.rds.phd.lru.ac.th
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย