พระครูอรัญ   เขตพิทักษ์
ประวัติส่วนตัว    
วัน เดือน ปี เกิด 8 กุมภาพันธ์ 2505
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดอรัญญาวาส บ้านนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
ประวัติการศึกษา    
ปริญญาตรี พธ.ม. ค.บ. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปริญญาโท ศศ.ม. (ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2546
ปริญญาเอก ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2551
ตำแหน่งปัจจุบัน    
     เจ้าอาวาส วัดอรัญญาวาส
สถานที่ทำงาน    
     วัดอรัญญาวาส บ้านนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
ข้อมูลดุษฎีนิพนธ์    
     ชื่อเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการจัดรายการ วิทยุชุมชนของไทยในเขตติดต่อชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
     กรรมการที่ปรึกษา 1. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ เมธีกุล ประธานกรรมการที่ปรึกษา
  2. รองศาสตราจารย์บำรุง สุขพรรณ์ กรรมการที่ปรึกษาร่วม
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม กรรมการที่ปรึกษาร่วม
สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2550  
สอบป้องกันดุษฎีินิพนธ์ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2551  
บทคัดย่อ    

พระครูอรัญเขตพิทักษ์ : การพัฒนารูปแบบการจัดรายการ วิทยุชุมชนของไทยในเขตติดต่อชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2551
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ เมธีกุล
      รองศาสตราจารย์บำรุง สุขพรรณ์
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม
301 หน้า

บทคัดย่อ

     การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดรายการวิทยุชุมชนของไทยในเขตติดต่อชายแดน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดรายการวิทยุชุมชนที่พึงประสงค์ของไทยในเขตติดต่อชายแดน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดรายการวิทยุชุมชนของไทยในเขตติดต่อชายแดน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา ( Research and development ) กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยประชาชนผู้รับฟังรายการวิทยุชุมชนในไทยและ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นักจัดรายการ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชน เครื่องมือเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม ส่วนเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ระดับลึก (In-depth Interview ) การประชุมเพื่อระดมความคิด (Brainstorming ) การสนทนากลุ่ม ( Focus group discussion ) และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop )

ผลการวิจัยมีดังนี้

1. สภาพปัญหาโดยทั่วไปการจัดรายการวิทยุชุมชนของไทยในเขตติดต่อชายแดน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่าสภาพปัญหาที่สำคัญที่สุดในการจัดรายการของสถานีวิทยุชุมชนตามแนวชายไทยและ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ ปัญหาเกี่ยวกับ นักจัดรายการ ขาดทักษะและความรู้เกี่ยวกับการจัดรายการ ขาดทักษะในการใช้ภาษา ใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม นำภาษาไปล้อเลียน เล่นตลก การดูถูกชาติพันธุ์ และการไม่เข้าใจวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ปัญหาเกี่ยวกับผู้ผลิตรายการได้แก่ ขาดแคลนบุคลากรด้านการผลิตรายการ ขาดช่างเทคนิค ขาดการเตรียมตัวก่อนเข้าจัดรายการ ในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ มีปัญหาเรื่อง งบประมาณและอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล ไม่มีเครื่องมือสำรอง ด้านการบริหารจัดการปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ได้แก่ กรรมการวิทยุชุมชน ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสื่อวิทยุ ในการกำหนดรูปแบบ ด้านข้อมูลที่ส่งไปยังผู้ฟัง ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลในท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ

2. ผลการศึกษารูปแบบการจัดรายการวิทยุชุมชนที่พึงประสงค์ของไทย ในเขตติดต่อชายแดน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบว่า 1) รูปแบบการจัดรายการประเภทข่าว ประกอบด้วยข่าวในประเทศ ข่าวต่างประเทศ ข่าวกีฬา ข่าวท้องถิ่น ข่าวพยากรณ์อากาศ 2) รูปแบบการจัดรายการประเภทความรู้ ประกอบด้วย ข่าวสุขภาพอนามัย ข่าวศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ข่าวการเกษตร 3) รูปแบบการจัดรายการประเภทบันเทิงต้องการรายการเพลงลูกทุ่ง หมอลำเพลงลูกกรุง เพลงสตริงและเพื่อชีวิต 4) รูปแบบการจัดรายการประเภทรายการบริการการสาธารณะ ข่าวบริการชุมชน รายการธรรมะ รายการการบริการโฆษณางานบุญประเพณีต่างๆ ข่าวบริการเร่งด่วน

3. การพัฒนารูปแบบโดยการนำรูปแบบการจัดรายการวิทยุชุมชนของไทยในเขตติดต่อชายแดน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สู่การปฏิบัติ โดยการจัดการฝึกอบรมแก่นักจัดรายการภาคทฤษฎีเป็นเวลา 1 วัน ภาคปฏิบัติเป็นเวลา 1 วัน และฝึกปฏิบัติจริงเป็นเวลา 3 เดือน

ผลการประเมินรูปแบบการจัดรายการวิทยุชุมชนของไทย ในเขตติดต่อชายแดน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในทัศนะของประชาชนในไทย พบว่าความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 23.08 ระดับปานกลาง ร้อยละ 62.69 และระดับน้อยร้อยละ 14.23 ความพึงพอใจเป็นรายด้าน พบว่าด้านประเภทรายการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจเป็นรายข้อใน ด้านประเภทรายการ พบว่า รายการความรู้สุขภาพอนามัยมีความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.75) ด้านช่วงเวลาดำเนินรายการพบว่าช่วงจัดรายการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.74) ด้านนักจัดรายการ พบว่านักจัดรายการภูมิปัญญาท้อง ถิ่น มีความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.74)

ผลการประเมินรูปแบบการจัดรายการวิทยุชุมชนของไทย ในเขตติดต่อชายแดน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในทัศนะของประชาชนใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่าความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับ สูงร้อยละ 21.67 ระดับปานกลาง ร้อยละ 66.67 และระดับต่ำ ร้อยละ 11.66 ความพึงพอใจเป็นรายด้าน พบว่า ด้านประเภทรายการ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( = 3.69) ส่วนความพึงพอใจเป็นรายข้อ ด้านประเภทรายการเกษตรมีความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.73) ด้านช่วงเวลาดำเนินรายการ พบว่าช่วงจัดรายการเกษตร มีความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.73) ด้านนักจัดรายการพบว่านักจัดรายการเกษตรมี ความพึงพอใจมาก ( = 4.73)

PHRAKHRU ARANKHETPITAK : A DEVELOPMENT OF RADIO PROGRAM MANAGEMENT MODELS FOR THAI COMMUNITY RADIO
      AT THAI – LAO BORDER
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES, LOEI RAJABHAT UNIVERSITY, 2008
THESIS ADVISORS : ASSOC. PROF. DR. SURAT METHEEKUL
     ASSOC. PROF. DR. BUMROONG SOOKKHAPAN
     ASST. PROF. DR. PATTHIRA PHON-NGAM
301 P.

ABSTRACT

     The purposes of this research were: 1) to study the condition and the problem of Thai community radio program at Thai-Lao border, 2) to study the expected management models of Thai community radio program at Thai-Lao border, and 3) formulate the management models of the Thai community radio at Thai-Lao border. The type of this study was research and development. Samples of the study were audiences of Thai community radio from Thai-Lao border, radio announcers, and radio station directors. This research and development program used mixed methodologies of quantitative and qualitative research. The quantitative research tools were questionnaires and the qualitative research tools were in-depth interview, brain storming, focus group discussion, and work shop.

The findings were as follows.

1. The study of general problem in programming the show of Thai community radio at Thai-Lao border found the important problems with the radio announcers. They lacked skills and knowledge for the radio program management. For instance, they lacked the language using skills, leading them to use inappropriate words to mimic, make jokes, and offend the ethnic groups. Additionally, they did not understand cultures, traditions and customs. The production problem was the lack of the program producers, technicians, and the lack of preparations before the show. For the radio equipments and tools, the problem was that there were not enough funds for the station to support them. There were no storage and backup devices. For the management, the problem was that the administrators of Thai community radio stations did not understand how to administrate the media and form the show. For the problem in broadcasting, there was not enough information to broadcast.

2. The study of the expected models for Thai community radio program at Thai-Lao border found that : 1) the news program needed national news, international news, sport news, local news and weather forecast, 2) the knowledge program needed health shows, cultural arts and wisdom shows, agricultural show, 3) the entertainment program needed music programs like the Luke Thung, the Mor Lum, the Luke Krung, the string, and songs for life, 4) community service program needed community service news, Dhamma show, community events and festivals news, and urgent community news.

3. The formulated models for Thai community radio at Thai-Lao border were implemented through a one-day theoretical training, a one-day practice for the radio announcers training and a three month practice at the real site.

4. The assessment of the formulated models for Thai community radio at Thai-Lao border, the attitude of Thai towards the program, showed that the holistic satisfaction was at a high level of 23.08 percent, a moderate level of 62.69 percent and a low level of 14.23 percent. In detail, it was found that the satisfaction with radio program was at the highest. The satisfaction in detail of the radio program was in three aspects: 1) as for types of the program, the health show was at the highest (= 4.75), 2) for the program schedule, local wisdom time was at the highest (= 4.74), 3) and for radio announcers, the announcers of the local wisdom show was at the highest (= 4.74).

The assessment of the models for Thai community radio at Thai-Lao border, the attitude of Laos towards the program, showed that the holistic satisfaction was at a high level of 21.67, a moderate level of 66.67 and a low level of 11.66. In detail, it was found that the satisfaction of every aspect was at the high level. The satisfaction of the type of radio program was at the highest (= 3.69). For the satisfaction of each aspects, it was found that 1) the agricultural show was at the highest of all types of the show (= 4.73), 2) the agricultural show time was at the highest of all the schedules of the show (= 4.73), and 3) the agricultural show announcer was at the highest of all the radio announcers (= 4.73).