Username : *
Password : *

 

 

 

 

 

 

 

 
   
ในวันสอบทุกคนต้องส่ง สมุดบัันทึกการให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์

 

แนวปฏิบัติในการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

       เมื่อนักศึกษาได้พัฒนาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ตามกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  ได้พิจารณาเห็นสมควรให้สอบได้  ให้ดำเนินกา่รดังนี้
  1. ยื่นใบ บว.1 พร้อมการลงนามของที่ปรึกษาทุกคน (เพื่ออนุญาตให้สอบได้) ที่สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค พร้อมเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 6 เล่ม
  2. เตรียม PowerPoint เพื่อนำเสนอ ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที (ขอให้ปฏิบัติตามเรื่องเวลาอย่างเคร่งครัด) โดยมีหัวข้อการนำเสนอด้วย ดังนี้
    1. ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย (สรุปทีั่สำคัญเท่านั้น)
    2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
    3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
    4. ขอบเขตของการวิัจัย
    5. ข้อตกลงเบื้องต้น (อาจมีหรือไม่มีก็ได้)
    6. นิยามศัพท์เฉพาะ (เสนอเฉพาะที่สำคัญเท่านั้น)
    7. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ให้นำเสนอเฉพาะัหัวข้อ)
    8. วิธีการดำเนินการวิจัย
    9. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
    10. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
    11. การสร้างเครื่องมือ
    12. การเก็บรวบรวมข้อมูล
    13. การวิเคราะห์ข้อมูล
  3. แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ส่งที่สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 2 เล่ม พร้อมใบ บว.3 และใบ บว.104
   

 

ขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
ประธานสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

  

 

 
       
http://www.rds.phd.lru.ac.th
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 5125 โทรสาร 0-4281-1663