ภาระการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของอาจารย์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 
         
       
         
  1 ภาระการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของอาจารย์ประจำ    
 
 
 
 
 
 
 
6 ดร.มนูญ  ชัยพันธ์
 

2 ภาระการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ของอาจารย์พิเศษ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 
   
   
 
   
       
       

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4283-5234-8 ต่อ 45125
http://www.rds.phd.lru.ac.th/