สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 
             
             
             
 
     
       
   
บศ.1
คำร้องขอสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์   Download CLICK !
บศ.1-2
แบบประเมินผลการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์    Download CLICK !
บศ.2
รายงานผลการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์   Download CLICK !
บศ.3
ขออนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา   Download CLICK !
บศ.4
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือ   Download CLICK !
บศ.5
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือวิจัย (Try Out)์   Download CLICK !
บศ.6
ขอความอนุเคราะห์การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย  Download CLICK !
บศ.7
ขอสอบดุษฎีนิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์  Download CLICK !
บศ.8
แบบประเมินผลการสอบดุษฎีนิพนธ   Download CLICK !
บศ.9
รายงานผลการสอบดุษฎีนิพนธ์  Download CLICK !
บศ.10
ขอตรวจบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ์   Download CLICK !
บศ.11
ขอตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์   Download CLICK !
บศ.12
รายงานผลการวิจัย   Download CLICK !
บศ.13
แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา   Download CLICK !
บศ.14
ขอขยายเวลาเรียน   Download CLICK !
บศ.104
ขออนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์   Download CLICK !
ปรด.04
แบบรายงานผลการสำเร็จการศึกษา    Download CLICK !
ปรด.05
แบบประเมินผลการเรียน   Download CLICK !
   
   
 
             
             
           
 
     
             
   
ใบรักษาสภาพ ปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค   Download CLICK !    
   
แบบฟอร์มอาจารย์บัณฑิตพิเศษ   Download CLICK !    
   
คำร้องขอรับค่าประกันของเสียหายคืน (หลังจบการศึกษาหรือลาออก)   Download CLICK !    
   
คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา   Download CLICK !    
 
       
       
             
 
 
 
 
             
             
             
 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-835234-8 ต่อ 45125
http://www.rds.phd.lru.ac.th