สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 
             
             
             
 
     
       
   
แบบคำร้องปี 2559
มส.1
คำร้องขอสอบเค้าโครงและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง Download CLICK !
มส.1-2
มส.1-2-แบบประเมินผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ Download CLICK !
มส.2
มส.2แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงฯ Download CLICK !
มส.3
มส.3ขออนุมัติเค้าโครงและแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา Download CLICK !
มส.4
มส.4แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือตรวจสอบเครื่องมือdoc Download CLICK !
มส.5
มส.5-แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือเพื่อ-Try-out Download CLICK !
มส.6
มส.6-แบบฟอร์มขอให้ออกหนังสือเก็บรวบรวมข้อมูล Download CLICK !
มส.7
มส.7-แบบเสนอขอสอบและแต่งตั้งกรรมการสอบปรับ-5-เม.ย.-59 Download CLICK !
มส.8
มส.8-แบบประเมินการสอบ Download CLICK !
มส.9
มส.9แบบรายงานผลการสอบ Download CLICK !
มส.104
มส.104แบบเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ Download CLICK !
บศ.10
บศ.10-แบบตรวจบทคัดย่อ Download CLICK !
บศ.11
บศ.11-แบบขอตรวจรูปแบบ Download CLICK !
บศ.12
บศ.12-แบบรายงานผลการวิจัย Download CLICK !
บศ.13
บศ.13-แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา Download CLICK !
บว.3-1
บว.3-1-แบบรายงานความก้าวหน้า Download CLICK !
------------------------------------------
บศ.1
คำร้องขอสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์   Download CLICK !
บศ.1-2
แบบประเมินผลการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์    Download CLICK !
บศ.2
รายงานผลการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์   Download CLICK !
บศ.3
ขออนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา   Download CLICK !
บศ.4
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือ   Download CLICK !
บศ.5
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือวิจัย (Try Out)์   Download CLICK !
บศ.6
ขอความอนุเคราะห์การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย  Download CLICK !
บศ.7
ขอสอบดุษฎีนิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์  Download CLICK !
บศ.8
แบบประเมินผลการสอบดุษฎีนิพนธ   Download CLICK !
บศ.9
รายงานผลการสอบดุษฎีนิพนธ์  Download CLICK !
บศ.10
ขอตรวจบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ์   Download CLICK !
บศ.11
ขอตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์   Download CLICK !
บศ.12
รายงานผลการวิจัย   Download CLICK !
บศ.13
แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา   Download CLICK !
บศ.14
ขอขยายเวลาเรียน   Download CLICK !
บศ.104
ขออนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์   Download CLICK !
ปรด.04
แบบรายงานผลการสำเร็จการศึกษา    Download CLICK !
ปรด.05
แบบประเมินผลการเรียน   Download CLICK !
   
   
 
             
             
           
 
     
             
   
ใบรักษาสภาพ ปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค   Download CLICK !    
   
แบบฟอร์มอาจารย์บัณฑิตพิเศษ   Download CLICK !    
   
คำร้องขอรับค่าประกันของเสียหายคืน (หลังจบการศึกษาหรือลาออก)   Download CLICK !    
   
คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา   Download CLICK !    
 
       
       
             
 
 
 
 
             
             
             
 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-835234-8 ต่อ 45125
http://www.rds.phd.lru.ac.th