ผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิรา   ผลงาม  ประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา  ผลงาม


  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  มติชน
  ข่าวสด
  คมชัดลึก
  ผู้จัดการ
  ฐานเศรษฐกิจ
  แนวหน้า
  สยามรัฐ
 
 
การศึกษา
  ปริญญาตรี วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  ปริญญาโท กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) มศว.ประสานมิตร
  ปริญญาเอก กศ.ด. (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทำงาน
  234 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
  หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร 042-835234-8 ต่อ 45125
  E-mail : p-patthira@hotmail.com
ตำแหน่งปัจจุบัน
  รองศาสตราจารย์ ระดับ9
  ประธานสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
   

 
 
1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ.2539)
   Download........
2 คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการครูในสถาบันราชภัฏเลย (พ.ศ. 2542)
  Download......   
3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ ความตระหนัก พฤติกรรมเสี่ยง และพฤติกรรมป้องกันเอดส์ของขายบริการทางเพศ ในจังหวัดเลย (พ.ศ.2542 - 2543)
 Download.....
4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเพศสัมพันธ์ของนักศึกษาในสถาบันราชภัฏเลย (พ.ศ. 2543)
  Download..!!
5 ความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (พ.ศ.2544)
   [บทที่ 1]     [บทที่2]     [บทที่ 3]      [บทที่ 4]     [บทที่ 5]
6 การพัฒนาธุรกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม : การผลิตไวน์ข้าวเหนียว(ดำ) (พ.ศ.2545 - 2546)
   Download..!!
7 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (พ.ศ.2545 - 2546)
   Download..!!
8 ความพึงพอใจของผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2546)
   [บทที่ 1]     [บทที่2]     [บทที่ 3]      [บทที่ 4]     [บทที่ 5]
9 การวิจัยและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย (พ.ศ.2546)
  Download..!!
10 ทัศนคติ และพฤติกรรมต่ออบายมุข ของวัยรุ่นในจังหวัดเลย (พ.ศ.2547)
  [บทที่ 1]     [บทที่2]     [บทที่ 3]      [บทที่ 4]     [บทที่ 5]
11 การวิจัยและพัฒนา รูปแแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน
 อ.เมือง จ.เลย

 Download.......
13 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอดส์ : กรณีศึกษาในกลุ่มดอกฝ้าย จ.เลย
 Download..!!

14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP : กรณีศึกษาในกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองนาด้วง
Download..
[บทที่ 1]     [บทที่2]     [บทที่ 3]      [บทที่ 4]     [บทที่ 5]

15 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน: กรณีศึกษาในหมู่บ้านศรีบุญเรือง  อำเภอวังสะพุง   จังหวัดเลย   Download..!!
 

 
 
1 ประชากรศึกษา Download.. 
2 ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต Download.. 
3 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม Download.. 
4 ทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนา Download.. 
5 ทรัพยากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิต Download.. 
6 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Download..[สารบัญ] [บทที่ 1] [บทที่ 2] [บทที่ 3] [บทที่ 4] [บทที่ 5] [บทที่ 6] [บทที่ 7] [บทที่ 8] [บทที่ 9]
[บทที่ 10] [บทที่ 11] [บทที่ 12] [บทที่ 13] [บรรณานุกรม]
7 ธุรกิจชุมชน : หลักการและวิธีการวิจัย
Download..  [สารบัญ]     [หน่วยที่ 1 (บทที่ 1-5 ] [หน่วยที่ 2 (บทที่ 6-8] [หน่วยที่ 3 (บทที่ 9-13] [บรรณานุกรม]
[ภาคผนวก]
 

 
 
1 การพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : บทบาทที่ท้าทายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Download
2 ถนนสู่ดุษฎีบัณฑิต Download
3 กระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Download
4 ก้าวต่อไปของสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค Download
5 แม่น้ำโขงยุคโลกาภิวัตน Download
6 วิถีคนกลางคืน : ชีวิตสุดขั้วพัทยา และหลวงพระบาง Download
7 East West Economic Corridor เส้นทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก : เส้นทางเศรษฐกิจและมิตรไมตรี
Download
8 การวิจัยข้ามพรมแดน : เครื่องมือในการพัฒนาภูมิภาค Download
9 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ : กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำ ห้วยน้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย 
Download
 

 
     
 
 

 

   
 
http://www.rds.phd.lru.ac.th/
234 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทรศัพท์/โทรสาร 042-835234-8 ต่อ 45125