ข่าวสำคัญมาก.. นักศึกษาที่พัฒนาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ตามกรอบหัวข้อในคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ ปี 2551

 

        นักศึกษาต้องจัดทำเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ตามคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ หน้า 15 ตามหัวข้อต่อไปนี้
  บทที่ 1 กำหนดชื่อบทว่า บทนำ ประกอบด้วย
            1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย
            1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
            1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
            1.4 ขอบเขตของการวิจัย
            1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น (อาจมีหรือไม่มีก็ได้)
            1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
  บทที่ 2 กำหนดชื่อบทว่า เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
            2.1 แนวคิดเกี่ยวกับ (ก)
            2.2 แนวคิดเกี่ยวกับ (ข)
                  (ต้องมีเนื้อหาให้ครอบคลุมเรื่องที่ศึกษา ไม่ควรมีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง ทุกเนื้อหาที่เสนอ ต้องสรุป
                เชื่อมโยงกับเรื่องที่ศึกษามิใช่เอาเนื้อหามาเรียงต่อ ๆ กันเท่านั้น)
            2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ให้ครอบคลุม สังคมวิทยา, จิตวิทยา, ฯลฯ)
            2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
            2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
  บทที่ 3 กำหนดชื่อบทว่า วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย
            3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ในงานวิจัยเชิงคุณภาพใช้คำว่าผู้ให้ข้อมูลหรือกลุ่มเป้าหมาย)
            3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
            3.3 การสร้างเครื่องมือ
            3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
            3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
   
  หมายเหตุ ถ้านักศึกษาไม่จัดทำตามกรอบนี้ต้องกลับไปแก้ไขใหม่ จึงอนุญาตให้สอบได้
   
   
  

 

 

 
       
http://www.rds.phd.lru.ac.th
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 5125 โทรสาร 0-4281-1663