best casinos online
  จำนวนผู้เข้าชม
(ตั้งแต่ 1 พ.ย.50) 
Username : *
Password : *

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

1.สาขา วิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค กำหนดจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ในวันที่ 21 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ภิญโญ อาคารงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2.สาขา วิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศต่าง ๆ ในบริบทการเปลี่ยนแปลง" โดย รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ภิญโญ อาคารงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

3.การสัมมนา
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค จัดการประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ในวันที่ 19 ตุลาคม 2557

4.การปฏิบัติภาคสนามที่สิบสองปันนา (จีน) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า โดยการการปฏิบัติภาคสนามที่ที่เชียงของ – ห้วยทราย-สิบสองปันนา
ในระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2557.........>>>>อ่านต่อ<<<<

5.ค่ายวิจัย
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “Research Camp” เรื่อง”แนวทางการจัดทำดุษฎีนิพนธ์เพื่อการเดินทางสู่จุดหมายของการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก “ ในระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2557.........
>>>>อ่านต่อ<<<<

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิรา ผลงาม ประธานสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ได้รับเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนิเซีย ระหว่างวันที่ 6 - 9 มกราคม 2557
>>>>อ่านต่อ<<<<

7.สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค นำโดย
รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้ออกบริการวิชาการสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 ณ วัดป่าวีระสุขาราม กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับหลักการสร้างยุทธศาสตร์  การระดมความเห็นเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของวัดสุขาราม และการสร้างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์พัฒนาวัดสุขาราม กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วยดี >>>>อ่านต่อ<<<<

8.นักศึกษาไปร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง"มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยทางการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจการวิจัยทางการศึกษา  ในวันที่23-25 ตุลาคม 2556  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 


แนวปฏิบัติและขั้นตอนการขอสอบเค้าโครงฯ 0    0


1
นายสุรศักดิ์  ราษี  00  0  
2
พระครูอรัญ  เขตพิทักษ์  00  0  
3
นายประมุข  ศรีชัยวงษ์  00  0  
4
นายสุริยา  บรรพลา  0   0  0  
5
นายสิทธิกร  อ้วนศิริ 0   0  0  
6
ว่าที่ร้อยตรี สมปอง  วิมาโร 0   0  0  
7
นางพนารัตน์ เดชกุลทอง  
8
นายธนวัฒน์ จอมประเสริฐ  
9
นายเกดแก้ว สีหาราช  
10
นางปานฤทัย พุทธทองศรี  
11
นางสุภาวดี สำราญ  
12
นายบุญชม ศรีหาราช  
13
พระสุริยา มาตย์คำ  
14
นส.พรกมล ระหาญนอก  
15
นางนัยนา อรรจนาทร  
16
นางสาวอร่ามศรี ชูศรี  
17
นายผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์ี  
18
นางสาวอ้อยฤดี สันทร  
19
นางกัลยาณี โกมาสถิตย์  
20
นางสาวชมภูนาฏ ชมภูพันธ์  
21
นางสาวสุมณฑา ศรีสวัสดิ์  
22
นายสุรินทร์ แก้วชูฟอง  
23
นายเพชรตะบอง ไพศูนย์  
24
ว่าที่ พ.ต.ณัฏฐพล ตันมิ่ง  
25
นายสุวิทย์ รัตนปัญญา  
26
นายมงคล มูลพงษ์  
27
นางสุนันทา แก้วพันช่วง  
28
นายรัชกฤช ธนกุลชูวงศ์  
29
นายภิชา ผลเรือง  
30
นางวรรณภร ธีรานนท์  
31
นายธำรง แผนสมบูรณ์  
32
นางสาวสุภัทรา สามัง  
33
นายทัศนา กุลัตถ์นาม  
34
นายกฤษณพจน์ ศรีทารัง  
35
นายพัฒนา นุศรีอัน  
36
นายกรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ  
   

รุ่น ปรด.5601
1 นางนิวา  อ้วนศิริ
2 นายประสิทธิ์  วิชัย
3 พระครูวิชัยคุณวัตร  ชาสมบัติ
4 พันเอกสุจิรชัย  มหาธรรม
5 พระอนุสรณ์  โสภาบุตร
6 นายภควรรณ ปัทมสุวรรณ
7 นางเครือวัลย์  มาลาศรี
8 นางสุดาพร  คมทะวง

1 ประกาศด่วน..ขอให้นักศึกษาที่ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีั
Peer Review 0 0
2 ประกาศด่วน..นักศึกษาที่พัฒนาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์และกำลังดำเนินการทำดุษฎีนิพนธ์ ต้องบันทึกข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ใน "สมุดบันทึกการให้คำปรึกษาการทำด
3 ข่าวสำคัญมาก นักศึกษาที่พัฒนาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ตามกรอบหัวข้อในคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ ปี 2551 000  0
4 ประกาศ...แนวปฏิบัติในการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 00 0 0
5 แนวปฏิบัติในการขอสำเร็จการศึกษา 00 0 0
 
 
 
 

  
     
webmaster
nj_1904@hotmail.com

       
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-835234-8 ต่อ 45125
http://www.rds.phd.lru.ac.th