best casinos online
  จำนวนผู้เข้าชม
(ตั้งแต่ 1 พ.ย.50) 
Username : *
Password : *

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แนวปฏิบัติและขั้นตอนการขอสอบเค้าโครงฯ 0    0


1
นายสุรศักดิ์  ราษี  00  0  
2
พระครูอรัญ  เขตพิทักษ์  00  0  
3
นายประมุข  ศรีชัยวงษ์  00  0  
4
นายสุริยา  บรรพลา  0   0  0  
5
นายสิทธิกร  อ้วนศิริ 0   0  0  
6
ว่าที่ร้อยตรี สมปอง  วิมาโร 0   0  0  
7
นางพนารัตน์ เดชกุลทอง  
8
นายธนวัฒน์ จอมประเสริฐ  
9
นายเกดแก้ว สีหาราช  
10
นางปานฤทัย พุทธทองศรี  
11
นางสุภาวดี สำราญ  
12
นายบุญชม ศรีหาราช  
13
พระสุริยา มาตย์คำ  
14
นส.พรกมล ระหาญนอก  
15
นางนัยนา อรรจนาทร  
16
นางสาวอร่ามศรี ชูศรี  
17
นายผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์ี  
18
นางสาวอ้อยฤดี สันทร  
19
นางกัลยาณี โกมาสถิตย์  
20
นางสาวชมภูนาฏ ชมภูพันธ์  
21
นางสาวสุมณฑา ศรีสวัสดิ์  
22
นายสุรินทร์ แก้วชูฟอง  
23
นายเพชรตะบอง ไพศูนย์  
24
ว่าที่ พ.ต.ณัฏฐพล ตันมิ่ง  
25
นายสุวิทย์ รัตนปัญญา  
26
นายมงคล มูลพงษ์  
27
นางสุนันทา แก้วพันช่วง  
   

 

1 ประกาศด่วน..ขอให้นักศึกษาที่ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีั
Peer Review 0 0
2 ประกาศด่วน..นักศึกษาที่พัฒนาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์และกำลังดำเนินการทำดุษฎีนิพนธ์ ต้องบันทึกข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ใน "สมุดบันทึกการให้คำปรึกษาการทำด
3 ข่าวสำคัญมาก นักศึกษาที่พัฒนาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ตามกรอบหัวข้อในคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ ปี 2551 000  0
4 ประกาศ...แนวปฏิบัติในการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 00 0 0
5 แนวปฏิบัติในการขอสำเร็จการศึกษา 00 0 0
 
 
 
 

  
     
webmaster
nj_1904@hotmail.com

       
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-835234-8 ต่อ 45125
http://www.rds.phd.lru.ac.th